Afdrukken

 

MANIFEST WIJKRADEN TILBURG NOORD
Op 13 april hebben de beide wijkraden in aanwezigheid van de partners ContourdeTwern en het Ronde Tafelhuis een manifest overhandigd aan wet-houder Mario Jacobs van de gemeente Tilburg. Bijeenkomst manifest

De beide wijkraden zijn al eerder in gesprek geweest met de gemeente en Burgemeester Noordanus over de armoede in de wijk maar door de plannen voor de accommodatie voor arbeidsmigranten is een en ander in een stroomversnelling geraakt. De wijkraden zijn ondermeer van mening dat de aandacht van de gemeente niet gericht moet zijn op arbeidsmigranten maar op het aan het werk helpen van mensen in Tilburg Noord die nu thuis zitten. De wijkraden hebben hun negatieve advies over de bouwplannen (van onderneming Fresh Ideas) toegelicht in de commissie vestigingsklimaat, de commissie leefbaarheid en ook bij diverse fracties van de gemeenteraad. Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) heeft vervolgens de handschoen opgepakt.

De beide wijkraden hebben een nota opgesteld met als doel de draagkracht en leefbaarheid van Noord, maar vooral de focuswijken Stokhasselt en Vlashof, te bevorderen en de armoede te bestrijden. De wijkraden worden in hun standpunten en de notitie gesteund door Het Ronde Tafelhuis, de parochies en ControurdeTwern. De nota is een manifest geworden (‘Op naar Nieuw Noord’) waarin negen cruciale punten zijn opgenomen: demografische ontwikkelingen – huisvesting - inkomens en opleidingsniveau - gezondheid en leefstijl – onderwijs – werkgelegenheid - openbare ruimte – veiligheid - wijk(ondersteuningsstructuur).

Deze punten zijn in het manifest vertaald naar een 40-tal aanbevelingen en actiepunten. De wethouder heeft aangegeven het manifest te gaan omvormen tot een plan van aanpak voor Tilburg Noord. Na de zomer wordt door de gemeente Tilburg een conferentie georganiseerd over Tilburg Noord waarin het onderwerp in brede zin aan de orde komt.

Het manifest is hier (in pdf) te downloaden.